top of page

Information om Rutgersson Advokatbyrås personuppgiftsbehandling

Som ett led i vår verksamhet kan Rutgersson Advokatbyrå, org. nr 556923-4338, (”Advokatbyrån”) komma att behandla dina personuppgifter. Denna information beskriver hur Advokatbyrån, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar (d.v.s. samlar in, använder, delar eller på annat sätt hanterar) personuppgifter om dig som är klient, kontaktperson hos klient eller annan sådan person anknuten till ett juridiskt uppdrag (motpart, motpartsombud, vittne etc.), arbetssökande, kontaktperson för någon av Advokatbyråns leverantörer eller samarbetspartners.

 

Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, exempelvis namn, telefonnummer och e-postadress.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om du inte gör det kan det medföra att Advokatbyrån inte kan åta sig ett uppdrag för dig, eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll eller administrera uppdraget. Vi kan inte heller behandla din ansökan om jobb eller liknande.

För klienter och andra personer med anknytning till uppdrag kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), kopia av identitetshandlingar, bank- och faktureringsuppgifter (kontonummer, faktureringsunderlag, betalningshistorik, betalningspåminnelser m.m.), information som tillhandahålls eller inhämtas i uppdraget, uppgifter om arbetsgivare. Även andra personuppgifter kan komma att behandlas beroende på uppdragets karaktär.

För arbetssökanden kan följande personuppgifter komma att behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), den sökta tjänsten, information som framgår av ditt personliga brev, CV och andra handlingar som du lämnar, samt information om lämnade referenser.

För leverantörer och samarbetspartners kan följande personuppgifter komma att behandlas: namn, titel, arbetsgivare samt kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer).

Advokatbyrån behandlar personuppgifter som lämnats eller inhämtats i samband med uppdrag, ansökan om jobb eller leverantörskontakter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata klienters intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål, för att kunna genomföra rekryteringsprocesser samt kunna administrera Advokatbyråns leverantörsengagemang. Personuppgifterna behandlas på grundval av tvingande lag och regler om god advokatsed vilket innefattar behandling som är nödvändig för att fullgöra avtalsförpliktelser, lagstadgade skyldigheter och verksamhetsändamål samt administrera verksamheten på lämpligt sätt.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av Advokatbyråns berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med Advokatbyråns kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras inom Advokatbyrån för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån och dig;

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 (iii) om det är nödvändigt för att Advokatbyrån skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

 (iv) för det fall Advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatbyråns eller er räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Uppgifter om arbetssökande sparas i 1 år och om leverantörs- och samarbetskontakter 1 år efter att relationen upphört.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på mail, telefon eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling

Rutgersson Advokatbyrå Ekerö AB

Adress: Sjöglimtsvägen 3, 179 95 Svartsjö

E-post: info@ralegal.se

Telefon: 070-380 12 45

bottom of page